Stichting Welzijn Bergen hanteert de regels en voorschriften zoals bepaald door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement
Stichting Welzijn Bergen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag
duidelijk en transparant informeren. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke
persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens
mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en
welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Stichting Welzijn Bergen acht een
zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw
persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd,
conform de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk
persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij
van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons
belt. Maar ook als u de website van Stichting Welzijn Bergen bezoekt, verstrekt u
ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IPadres. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met
Stichting Welzijn Bergen worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het
begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan,
raadplegen, verwijderen en gebruiken.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende
etnische afkomst. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat
moeten op basis van de wet, met uw toestemming. In dat laatste geval verwerken
wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt
hierbij denken aan een melding over uw gezondheid i.v.m. het afmelden van
deelname aan een activiteit. Bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens
van minderjarigen, bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheid, is toestemming
van de ouders nodig.
Van wie verwerkt Stichting Welzijn Bergen persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting
Welzijn Bergen bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder
meer klanten van Stichting Welzijn Bergen, die deelnemen aan activiteiten,
gesprekken hebben met onze ouderenadviseurs, jongerenwerkers of
cliëntenadviseur of gebruik maken van ons vervoer. Ook verwerken we
persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten of leveranciers van
Stichting Welzijn Bergen.
Waarvoor gebruikt Stichting Welzijn Bergen uw persoonsgegevens?
Als u gebruik wilt maken van (een van de) diensten van Stichting Welzijn Bergen
hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u
op juiste wijze inschrijven en goed tot dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en
adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over
lidmaatschap gerelateerde zaken. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor
promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een
nieuwe activiteit van Stichting Welzijn Bergen. Tot slot zijn er praktische zaken
waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van
administratieve processen en statistische analyses.
Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft
Stichting Welzijn Bergen passende technische en organisatorische maatregelen. Dit
doen wij door de plekken waar uw gegevens staan opgeslagen te beveiligen door
middel van wachtwoorden en het scheiden van netwerken. We zorgen ervoor dat
onze software up-to-date- is. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van
en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De systemen
waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte
groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is bij de uitvoering van hun
werkzaamheden. Daarnaast worden papieren documenten met persoonsgegevens
achter slot en grendel bewaard.
Melden van incidenten
Mocht onverhoopt blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming
van uw persoonsgegevens, of bij een vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij
dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw
persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we
u dit zo snel mogelijk weten.
Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere
medewerker en vrijwilliger die gegevens van derden verwerkt is daarom tot
geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Stichting Welzijn
Bergenzijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te
verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische
werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
Stichting Welzijn Bergen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is
toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard
van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De
bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.
Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit
wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Stichting Welzijn Bergen kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op
basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde
rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Stichting Welzijn
Bergen haar medewerking.
Wat zijn uw rechten?
Wanneer Stichting Welzijn Bergen persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u
volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Stichting Welzijn Bergen
verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze
identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens
verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u
heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan
achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw
gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een
onevenredige inspanning kost.
Inzage
Bent u klant van Stichting Welzijn Bergen en wilt u zien welke persoonsgegevens
van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We
verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te
ontvangen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig
zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant
zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een
wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen derde(n) die uw gegevens
van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie,
tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
Recht op gegevensverwijdering
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of
wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet
altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om
bepaalde gegevens van u te bewaren.
Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op
beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken
en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens
betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn
voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw
persoonsgegevens door Stichting Welzijn Bergen onrechtmatig is.
Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Welzijn Bergen kunt u
bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere
doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of
noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld
wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke
aanbiedingen te doen.
Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde
gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw
gegevens op gestructureerde en gangbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer
u ons daarom verzoekt.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen,
voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand
op uw verzoek.
Wilt u geen bericht meer van ons ontvangen?
Om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken, kan Stichting
Welzijn Bergen automatische serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een
bevestiging van uw inschrijving voor een activiteit. Het is niet mogelijk om u voor
deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Welzijn Bergen beschouwt deze als
noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten, zoals onze
nieuwsbrief, is het mogelijk u door middel van een e-mail af te melden voor het
ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van onze organisatie.
Over dit privacy statement
Stichting Welzijn Bergen kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging
was op 25 juli 2018. De meest recente versie vindt u altijd op de website van
Stichting Welzijn Bergen.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement?
Neem dan gerust contact met ons op via
contact@welzijnbergenl.nl
ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming,
of via de post:
Stichting Welzijn Bergen Centraal Bureau
Heereweg 150
1871 EM Schoorl
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop
toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen
uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u
het recht om een klacht in te dienen bij de AP.
De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Tel: 0900-2001201